http://noor-ngo.com

دانستنیهای مازندران

یا می‌دانید مازندران یکی از قدیمی ترین نقاط ایرانه که بیش از ۱۳ هزار سال پیش محل سکونت انسان بود؟
🔴آیا می دانستید مازندران تنها نقطه ایرانه که در مقابل اسکندر مقدونی شکست نخورد؟
🔴آیا می‌دانید بر اساس شاهنامه مازندران یکی از قدیمی ترین نقاط جهانه؟
🔴آیا می دانستید آرش کمانگیر، پهلوان اساطیری ایران اهل مازندرانه بود؟
🔴آیا می دانستید مازندران تنها نقطه ایرانه که هرگز در مقابل اعراب بطور کامل سقوط نکرده و تا دوران شاه عباس مستقل بوده؟
🔴آیا می دانستید مازندران هرگز در مقابل ترکان سلجوقی که از ماورا النهر تا ترکیه و سوریه را فتح کرده بودند سقوط نکرده؟
🔴آیا می دانستید دماوند، نماد استواری ایران در استان مازندرانه؟
🔴آیا می دانستید زبان مازندرانی همان زبان پهلوی دوران ساسانیانه؟
🔴آیا می دانستید فرهنگ مازندران همان فرهنگ دوران هخامنشی اشکانی و ساسانیه؟
🔴آیا می دانستید نام شهرهای قزوین(کاسپین) و همچنین کاشان (کاسان) برگرفته از قوم مازندرانی کاسپی هست که پس از مهاجرت به این مناطق این شهرها رو ساختند؟
🔴آیا می دانستید قوم مازندرانی کاسپی حدود ۳۵۰۰ سال پیش وارد عراق شدند و بزرگترین شهر جهان باستان یعنی بابل (Babel) رو تسخیر کردند و ۵۰۰ سال بر منطقه حکومت کردند؟
🔴آیا می دانستید اولین حکومت شیعی در مازندران تاسیس شد؟
🔴آیا می دانستید در دورانی که اعراب به رهبری خلفای اموی و عباسی بر همه ایران و منطقه خاورمیانه حاکم بودند، مازندران توسط اسپهبدان ایرانی اداره می شد؟
🔴آیا می دانستید در دوران خلفای اموی و عباسی فقط مازندرانیها و اسپهبدان به نام خود سکه می زدند؟
🔴آیا می دانستید مازندران با کسب بیشترین مدالهای ورزشی قطب ورزش ایرانه؟
🔴آیا می دانستید مازندران در بین استان های ایران دارای بالاترین نرخ باسوادیه؟
🔴آیا می دانستید بیشترین تعداد دانشمندان تاریخ ایران، مازندرانی بودند؟
🔴آیا می دانستید مازندران با دارا بودن بیشتر اکوسیستمهای طبیعی زیباترین استان ایرانه؟

*به افتخار همه مازندرانی ها و به افتخار همه کسانی که دلشون برای ایران می تپه…

فرستادن دیدگاه