http://noor-ngo.com

دروم رقصی هویتی به عظمت تاریخ طبرستان

تاریخ شهرستانمان را بشناسیم

#دروم رقصی هویتی به عظمت تاریخ طبرستان

رقص زیبای طبری دروم،به طور اختصاص برای شهر یا منطقه ای در مازندران نیست.
عده ای می خواهند اذهان عمومی مازندران را بقبولانند که شهرستان #نور و بالاخص #چمستان ، مرکز ظهور این نوع رقص مهیج است که به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد.

ولی هیچ فردی نمی تواند نقش مردم شهرستان #نور و بالاخص #چمستان در رشد و فراگیری همگانی دوباره ی این رقص زیبا ومهیج که میراث گذشتگان طبرستان است رامورد انکار قراردهد
در رشد دوباره این فرهنگ بومی با تعصب بر باشندگی این رقص تاثیر گذار بوده اند،مخصوصا در اواخر دهه ۶۰و اوایل دهه۷۰ خورشیدی که روزبه روزبر محبوبیت و فراگیر شدن چشمگیر دوباره این رقص زیبا،دربین توده ی مردم مازندران رونق گرفته است.
هیچ نگارنده تاریخی از زمان دقیق بوجود آمدن دروم مطلع نیست ولی آنچه مشخص است در دوران قبل از اسلام هم این نوع رقص بعداز کشتی بومی محلی مازندران ( #لوچو )برای پیروز مسابقه کاربردی عملی داشت وازاین نوع رقص پریدن با حرکات دست و پا استفاده میشده است چه بسا دروم حتی برای طلبیدن حریف برای مبازه هم کاربرد داشت.

امروزه در مسابقات کشتی لوچو هر حریفی باتوجه به نوع هیکل برای رقیب خواهی وارد میدان میشودوبه نوعی دروم میخوردتا رقیبی برای آن پیداشود(این حرکت پیشینه ای تاریخی دارد)
در کتاب تاریخ طبرستان نقل می شودبعد تصرف شهر آمل به دست امیرمسعودغزنوی ، سلطان دستور تخریب دیوارهای شهر رامیدهدکه بعد ویرانی کامل درقسمت شمال غربی شهر آمل ( توابع روستایی” چم و خم ستان :بنا به افسانه ،درگذر ابراهیم نبی از #چمستان که مقصدآن زابل بوده به دلیل راه های ارتباطی پر پیچ و خم منطقه به چم و خم ستان نام نهاده شده (چمستان امروزی)متوجه اجتماعاتی شده که در جنگل زندگی میکنندودرآنی از زمان درداخل جنگل ناپدید می شوند ایشان به قسمتی از لشکریانش دستور حمله به آنهاراداده که باتوجه به گل آلود بودن جنگل و گزیدگی پشه به اکثر لشکریان مسیر ناهموار جنگلی وانبوه پوشش گیاهی بسته جنگل به شکست لشکریانش منجرشده بود وبعدآن بخشی از لشکریانش شاهداین بوده که مردم بومی بعد پیروزی ازجای خودبه بالا پریده و حرکات دست و پایی هماهنگ ازخودبه نمایش میگذارندکه همان ریشه رقص طبری دروم می باشد.

وازطرفی بعد حمله نافرجام تازیان به طبرستان و به تبع آن منطقه #لاویج صورت گرفته که به گفته ” دکتر فیروز #مجتهدزاده مردم #لاویج نوامیس و سالخوردگان خودرا فرسنگها دوراز محل زندگی خود جمع کرده” و مردان جوان خود را به بالای دوطرف #تنگه_لاویج رسانده و وقتی تازیان وارد تنگه شده اند ازبالای تنگه تخته سنگهایی روبه پایین حرکت داده اندوازین طریق تنگه رو بستند که حدود #۴۰۰تن از تازیان را #کشتند و #جانانه از #نوامیس و #خاک خود #دفاع کرده و اجازه دست درازی به اجنبی نداده اند(جای پای #هیچ_سردار و #سرباز_عرب به #لاویج باز #نشده این حقیقت تاریخ است)وبعداز پیروزی مردم قهرمان #لاویج به جشن وبه تبع آن به نوعی رقص که با حرکتهای هماهنگ دست و پا وبا نوعی پریدن همراه می باشد برگزار کردن این در حقیقت ریشه ی رقص #دروم امروزی مان است البته مواردبسیاری حتی دربیش از۱۰۰سال پیش هم این نوع رقص دربخشی هایی از شهرستان #آمل دیده و روایت شده است

حتی بعد مسابقات کشتی عمومادر غرب مازندران وحتی شرق مازندران همچین رقصی که امروزه به دروم شهره است برپابوده که جزء ای از عرف آداب و روسوم وبه طبع آن فرهنگ مردم مازندران شده است.

دروم: یک عرف ،یک اصالت ویک فرهنگ است برای تمام مازندرانی ها به عظمت تاریخ وبه اصالت تمدن مازندران ،بدون شک و با یقین حقیقت دروم از کشتی بومی ورزش باستانی طبرستان گرفته شده است که نوعی ورزیدگی و استقامت روحیه ی جنگاوری و دفاع از حیثیت ارزشهای بومی هم تلقی می شده است.

وظیفه تک تک مان حفظ ارزش ها فرهنگ خوب برجای مانده از گذشتگان مان با آگاهی کامل و روشنفکری حاصله خواهدبودتاازین طریق دینی هرچند کوچک که هرکدام به زادگاهمان و آرامگاه ابدیمان ( #نور طبرستان و ایران عزیزمان)داریم اداکنیم.

درود بر همه کوشندگان راه آگاهی …

( مشکلی پیش نخواهد آمد اگر
پاسخ تمامی پرسشها را نداشته باشیم ؛
بهتر است که ” جهل ” خود را بپذیریم
تا اینکه پاسخ هایی را باور کنیم
که ممکن است ” اشتباه ” باشند ؛
تظاهر به دانستن همه چیز ،
دَرِ کشفِ حقیقت را می بندد ! )

فرستادن دیدگاه