http://noor-ngo.com

#ضرب_المثل #تبری

پیر بوته مِثال یا مَتله مَته

باروَن بئید چی هاکرده که تله تا بئید هاکنه؟

#واژه‌ها
باروَن:طنابی کلفت که با ر را با آن می بندند
تا:نخ نازک _( تَله تا) نخ نازکی که برای به دام انداختن پرندگان و گنجشنگ بکار می رود  که معمولا پا ی پرنده به تا* یا نخ گیر می کند
شکل دیگر  زبانزد فوق

رَسن بئید چی هاکرده که…

#مفهوم:
شکاری را که با باروَن یا رَسن صید کرده ام (شکار بزرگ)چه سودی برایم داشته است که صید شکار (تله تا) نخ نازک (صید کوچک مثل گنجشگ) برایم داشته باشد

#کاربرد:
این ضرب المثل زمانی به کار می رود که بخشنده بودن خود را به رخ دیگران بکشد می خواهد بگوید که خرج های فراوانی کردم حالا این مال اندک وخرج کوچک برایم نا چیز است و داشتن ونداشتن اش برایم مهم نیست نه چیزی به من افزوده نه چیزی از من کم می کند
ودر تایید مدعاوبه کرسی نشاندن کلام خود شاید این زبانزد تبری را نیز چاشنی کند( دریو و گِل گِتگ؟) پاره ای گِل در مقابل بزرگی دریا هیچ است البته ضرب المثل ها کاربردهای متفاوتی وگونه گونی دارند وهمه چیز را نیز همگان دانند
با احترام محضر اهل نظر
روایت عامه ی مردم #مازندران #چمستان #نور
ترجمه تفسیر وتاویل #حجت_مقیمی_مقدم

فرستادن دیدگاه