http://noor-ngo.com

عامل موفقیت فرزندان

🔴بهره هوشی تنها عامل موفقیت فرزند شما نیست.

✳️ بهره هوشی در سایه آرامش و
احساس امنیت
شکوفا می شود .

فرستادن دیدگاه