http://noor-ngo.com

فواید انجیر

انجیر برای آنهایی که قند خونشان پایین می آید و یک دفعه احساس ضعف می کنند مناسب است، زیرا قند آن به سرعت در روده کوچک جذب می شود

انجیر

فرستادن دیدگاه